Oferta educativa

"Volem que l'Escola La Vall del Tenes reprengui, en la modesta mesura de les seves possibilitats, la rica tradició pedagògica de l'escola catalana, basada en el respecte, la responsabilitat, l'esperit de treball, el gust per la feina ben feta, la creativitat i l'obertura a la recerca pedagògica realista, sense afanys d'esnobisme ni de lluïment."
Del document Criteris pedagògics, elaborat en ocasió de la fundació del centre (setembre del 1980) 

L'oferta educativa de l'IES La Vall del Tenes té com a objectiu oferir, dins les possibilitats del centre, el màxim ventall possible d'estudis i formació permanent. Per aquest motiu, a més dels estudis d'ESO i Batxillerat, el centre ofereix el Cicle Formatiu de Grau Mig de Gestió Administrativa i cursos de formació ocupacional juntament amb el Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes.